Нотариална камара

на Република България

Технически изисквания

Порталът за електронни административни услуги на Нотариална камара на Република България е разработен и тестван за работа със следните видове браузъри:

- Microsoft Internet Explorer 9 или по-нов;

- Mozilla Firefox 10-17 или по-нов;

- Google Chrome 17-23 или по-нов;

- Safari 5 или по-нов;

- Opera 11 или по-нов;

За вход в системата се използва квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

Електронен подпис

За идентифициране на потребителите Информационната система използва квалифициран електронен подпис, съдържащ информация за Единния граждански номер (ЕГН) на физическото лице.

Електронният подпис трябва да е издаден от регистриран за България от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

Предвижда се в бъдеще системата да работи с квалифицирани електронни подписи, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в други държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

При опит за идентифициране на потребител с друг вид електронен подпис системата извежда съобщение за грешка.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпроси, свързани с електронния подпис

 • Как да се сдобия с квалифициран електронен подпис?

  Комисия за регулиране на съобщенията поддържа Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис. Необходимо е да си закупите от някой от доставчиците квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

 • Как да си инсталирам електронен подпис?

  Ако притежавате квалифициран електронен подпис, издаден от регистриран от КРС доставчик на удостоверителни услуги, е необходимо да се обърнете към доставчика или да проверите в неговата интернет страница в разделите „Инструкции за инсталация“ и „Инструкции за ползване“.

ТЕРМИНИ

 • Квалифициран електронен подпис

  Законовото определение за квалифициран електронен подпис е дадено в чл. 16 от Закона за електронния документ и електронния подпис. Той се издава само от доставчик на удостоверителни услуги заедно с удостоверение за квалифициран електронен подпис. Всеки издаден квалифициран електронен подпис се свързва по уникален начин с неговия автор, гаранция е за авторството на изявленията, направени от притежателя на подписа и е създаден по начин, който да ограничи в максимална степен възможността за неправомерни външни посегателства.

  Или образно казано, електронният подпис е устройство, наподобяващо на външен вид USB памет, кредитна карта с чип или SIM карта за телефон, на която е записан електронният сертификат (удостоверение за квалифициран електронен подпис).

 • Квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН

  Системата работи само с квалифицирани електронни подписи, съдържащи ЕГН на физическо лице. Тъй като доставчиците не са задължени да включват ЕГН в подписа, е необходимо изрично да заявите желанието си за това.